• Identyfikujemy kancelarie świadczące usługi na najwyższym poziomie
  • Nasz certyfikat to świadectwo europejskich standardów jakościowych
  • Premiujemy jakość, solidność i najwyższe kompetencje

Procedura oceny

Krok 1
 
Pierwszym etapem Konkursu jest wypełnienie (przez Kancelarię zgłaszającą się do Konkursu) Kwestionariusza konkursowego i przesłanie go na adres Biura Konkursu w terminie do 24 lutego 2023 roku. 
 
Krok 2
 
Następnie każde zgłoszenie ocenione zostanie przez członków Kapituły Ekspertów, pracujących niezależnie od siebie. Każdy z członków Kapituły przyzna ocenianemu podmiotowi od 0 do 50 punktów rankingowych. Certyfikat Akredytacyjny otrzymają uczestnicy Konkursu, którzy uzyskają łącznie od Ekspertów co najmniej 60 punktów rankingowych (na 100 możliwych do uzyskania).
 
Podczas trwania procedury certyfikacyjnej członkowie Kapituły mogą występować do uczestników Konkursu o przekazanie dodatkowych informacji nie uwzględnionych w ankiecie certyfikacyjnej, a także pozyskiwać informacje z innych źródeł, tak by ocena była jak najbardziej rzetelna i obiektywna.  Ocena akredytacyjna przeprowadzana jest na podstawie danych z Kwestionariusza konkursowego, informacji środowiskowych, informacji dostępnych w domenie publicznej oraz innych źródeł i metod dostępnych recenzentom (np. metoda „tajemniczego klienta”).
 
Krok 3
 
Po przeprowadzeniu oceny Kancelarie uczestniczące w Konkursie powiadomione zostaną pisemnie o jego wyniku. Każda Kancelaria otrzymuje szczegółową recenzję przygotowaną przez Ekspertów z Kapituły Konkursu, która zawiera analizę mocnych i słabych stron Kancelarii oraz rekomendacje, jak świadczyć usługi prawne jeszcze lepiej i efektywniej.
 
Laureatów Konkursu zaprosimy na Galę Finałową Konkursu, podczas której – uroczyście i w blasku fleszy – wręczone zostaną Certyfikaty. Gala planowana jest w kwietniu 2023 roku. 
 
Krok 4

 
Od momentu ogłoszenia wyników Konkursu na Gali Finałowej Kancelarie uzyskują prawo do posługiwania się w swojej komunikacji (np. na stronie internetowej, w mediach społecznościowych) Certyfikatem i Znakiem Jakości „Lider Usług Prawnych”. Ponadto lista Laureatów publikowana jest na stronie internetowej Konkursu w zakładce „Złota Lista Laureatów”.
 
Patronat Honorowy nad Konkursem sprawują:


Dyrektor Instytutu Prawa
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Członkowie Komisji Konkursowej pracują na najlepszych uczelniach prawniczych:

Patronat medialny: